Добре дошли на уебсайта www.gcclouds.com, който е управляван от ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК BG831753228, София 1000, ул. Узунджовска 7-9 ет.2.

Моля, внимателно прочетете и се съгласете с тези условия, преди да използвате услугите на www.gcclouds.com

Общи условия

за ползване на услугите на www.gcclouds.com

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК BG831753228, седалище и адрес гр. София, 1000, ул. „Узунджовска” № 7-9, ет. 2, чрез уебсайта www.gcclouds.com услуги, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и урежда отношенията между ДОСТАВЧИКА и всяко едно регистрирано лице, потребител на уебсайта, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛЯ,

Чл. 1. Общи разпоредби:

1.1. Настоящите Общи условия представляват договор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и регламентират условията и реда за ползване на услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта www.gcclouds.com. С отбелязване на отметката „Съгласен съм с Общите условия”, намиращи се в електронната форма за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Натискането на този виртуален бутон представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП. След записването на това електронно изявление на сървър на ДОСТАВЧИКА по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в Електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен.

1.2. След регистрация всеки ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да избере един от предложените на www.gcclouds.com платени и безплатни тарифни планове, след което има възможност да ползва следните услуги:

1.2.1. Virtual HelpDesk;

1.3. Цената на услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта www.gcclouds.com е определена във всеки един от посочените на уебсайта www.gcclouds.com тарифни планове.

1.4. Услугите не са свързани с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Цените на отделните услуги, определени в уебсайта www.gcclouds.com са валидни до посочения срок.

1.6. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до уебсайта www.gcclouds.com, чрез избрано от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име и парола.

1.7. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва като безсрочен и се прекратява съобразно клаузите на настоящите Общи условия.

1.8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до ДОСТАВЧИКА в писмен вид по неговото седалище или по електронен път.

Чл. 2. Регистрация. Права и задължения на страните:

2.1. Ползването на предлаганите от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта www.gcclouds.com услуги се извършва след попълване на достъпната в реално време (on-line) електронна форма на уебсайта www.gcclouds.com и завършване на регистрацията.

2.2. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност относно представляваното юридическо лице и декларира, че посочените от него в електронната форма на www.gcclouds.com данни са пълни и верни. При промяна на тези данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да актуализира предоставената на ДОСТАВЧИКА информация в 7 (седем) дневен срок от настъпване на промяната.

2.3. Всяко лице има право на една регистрация като ПОТРЕБИТЕЛ. Забранява се регистрация под измислено име, чуждо име или изменено собствено име. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява.

2.4. При регистрация е задължително ПОТРЕБИТЕЛЯТ да въведе точен и валиден електронен адрес, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в www.gcclouds.com. Чрез въведените потребителско име и парола ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при използване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги.

2.5. С попълване на данните при регистрация на www.gcclouds.com и чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „Съгласен съм с Общите условия ", намиращи се в електронната форма за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с Общи условия на уебсайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.6. След подаване на електронната форма за регистрация към ДОСТАВЧИКА, на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес се изпращат данни за активиране на Регистрацията.

2.7. След активиране на Регистрацията се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което ПОТРЕБИТЕЛЯT има възможност да ползва предоставяните от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта www.gcclouds.com услуги.

2.8. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени съобразно настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ има право, без предизвестие да прекрати договора или да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до предоставяните чрез www.gcclouds.com услуги.

2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не прави достояние на трети лица потребителското си име и паролата за достъп до уебсайта www.gcclouds.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА в случай на неправомерен достъп до неговия акаунт.

2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетения при употреба на потребителското име или паролата за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети лица.

2.11. След изтичане на срока на платения от ПОТРЕБИТЕЛЯ тарифен план, е допустима промяна на плана с друг план по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.12. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯT избере по-скъп тарифен план, същият започва да действа веднага, след заплащане на посочената в него сума.

2.13. ПОТРЕБ ИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, че уебсайтът www.gcclouds.com е обект на авторско право на ДОСТАЧИКА, съдържа обекти на интелектуална собственост, в т. ч. търговски марки, на ДОСТАВЧИКА и на трети страни, за използването на които под каквато и да е форма и начин е необходимо изричното съгласие на съответния правоносител.

2.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с обстоятелството, че уебсайтът www.gcclouds.com предоставя място за съхранение единствено на материали, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. В случай че съхраняваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ материали не отговарят на посочените по-горе изисквания, ДОСТАВЧИКЪТ има право да деактивира линка към тях. За ново активиране на линка е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да премине през нова процедура, в която да докаже, че материалите отговарят на изискванията на уебсайта и не противоречат на императивните изисквания на приложимото законодателство.

2.15. Въпреки че www.gcclouds.com не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт материали, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно да премахва и/или деактивира, без предупреждение, материали и/или линкове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Общи условия, както и в случай, че по преценка на ДОСТАВЧИКА същите застрашат сигурността на сървър на ДОСТАВЧИКА и/или на съхраняваната на него информация.

2.16. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани на уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.17. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите, предоставяни чрез www.gcclouds.com.

2.18. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ както уведомления и служебни съобщения, така и непоискани търговски съобщения, в които да представя на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и реклами относно продукти и услуги, в т. ч. и такива на трети лица и търговци. С акта на регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен да получава непоискани търговски съобщения.

Чл. 3. Изменение на Общите условия:

3.1. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на уебсайта www.gcclouds.com и предоставяните чрез него услуги, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-сайта, тези Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

3.2. При изменение на Общите условия, промените се публикуват на уебсайта www.gcclouds.com и/или на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде изпратено съобщение до предоставения при регистрация електронен адрес, съдържащо текста на измененията.

3.3. Ако в 15 дневен срок от публикуване на измененията на Общите условия или от получаване на съобщението по 3.2., ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви изрично, че отхвърля измененията чрез изпращане на съобщение до ДОСТАВЧИКА, то се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ги приема и се задължава да ги спазва като неизменна част от договора с ДОСТАВЧИКА.

3.4. За съгласие с промените в Общите условия се счита и всяко ползване на услугите на уебсайта www.gcclouds.com oт страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след тяхното обявяване на този уебсайт.

3.5. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрази несъгласие с променените или с новите общи условия по реда на 3.3., то договорът се счита за автоматично прекратен и ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

Чл. 4. Защита на личните данни

4.1. С приемането на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от ДОСТАВЧИКА и/ или свързани с ДОСТАВЧИКА лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели, в т. за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, томболи, анкети и други.

4.2. С приемането на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, и че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на www.gcclouds.com, на адреса на ДОСТАВЧИКА, посочен в началото на тези Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява своето изрично съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни за целите на изпълнение на сключения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА договор за ползване на услугите на www.gcclouds.com.

4.3. ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна при предоставяне на услугите чрез www.gcclouds.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

4.4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен случаите когато:

4.4.1. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

4.4.2. В други посочени в закона случаи.

Чл. 5.Ограничаване на отговорността

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от прекратяване предоставянето на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

5.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.gcclouds.com.

5.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени загуби, вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация.

Чл. 6. Обезщетения

При нарушаване на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

Чл. 7. Плащане

7.1. Платените услуги за потребителите на www.gcclouds.com. са обозначени изрично и потребителите се уведомяват предварително за плащанията, които следва да извършат.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че когато ползва платени услуги, ще заплаща цената за ползването им преди да ги използва. При забава ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре услугата и да прекрати договора.

7.3. ДОСТАВЧИКЪТ приема плащане на стойността на услугата, съгласно избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ способ.

Чл. 8. Прекратяване на договора

8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време, чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „Прекрати акаунта ми”, намиращи се на уебсайта www.gcclouds.com. С извършването на тези действия акаунтът на ПОТРЕБИТЕЛЯ автоматично се прекратява и достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до уебсайта www.gcclouds.com ще бъде преустановен.

8.2. В случай на неизпълнение на задължение по договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

8.3.1. Преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на уебсайта www.gcclouds.com;

8.3.2. Взаимно съгласие на страните;

8.3.3. Други предвидени в закона случаи.

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ съхранява електронното изявление за сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор на свой сървър. Договорите се сключват на български език.

Чл. 10. Недействителност

Страните декларират, че в случай че клауза от настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на договора или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от приложимите повелителни норми на закона.

Чл. 11. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора или отнасящи се до него, както и спорове за попълване на празноти ив договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 12. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България

Чл. 13. Настоящите Общи условия са в сила от 14.02.2011 г.